Gemeente Overijse

Opvang en Onderwijs voor alle jonge Kinderen! Beleidsaanbevelingen uit het Forum


Deze brochure is de publicatie van het verslag van een aantal conferenties die werden georganiseerd door het Transatlantic Forum on Inclusive Early Years, een drie jaar durend project dat verschillende belanghebbende samenbracht om de uitdagingen en mogelijkheden te onderzoeken van kwaliteitsvolle opvang – en onderwijsvoorzieningen voor jonge kinderen (OOJK) uit migranten- en lage inkomensgezinnen, verspreid over verschillende scholen, regio's en landen.

 

Instaan voor een gelijke en rechtvaardige toegang tot kwaliteitsvolle OOJK-voorzieningen is een publieke verantwoordelijkheid die kan bijdragen tot het halen van diverse EU2020 hoofddoelstellingen, zoals: een hogere werkgelegenheidsgraad, betere onderwijsresultaten, minder schooluitval en het terugdringen van armoede en sociale exclusie. Het aanpakken van de toegankelijkheid en kwaliteit in OOJK legt bovendien de basis voor burgerschap en voor een succesvolle, inclusieve samenleving.


Het is voor kinderen belangrijk dat zij zich van zeer jongs af aan goed voelen in onze steeds meer divers wordende samenlevingen. Lokale, nationale en EU-autoriteiten – in partnerschap met andere stakeholders, onder wie ook de ouders – krijgen met z'n allen de kans om het belang in te zien van de vroege kindertijd als een unieke en belangrijke periode, die we moeten ondersteunen. Zekers als we een meer inclusieve samenleving willen vorm geven. Indien we niet voldoende investeren in kwaliteitsvolle OOJK voor achtergestelde en gemarginaliseerde kinderen en hun ouders dan zal dit op lange termijn negatieve gevolgen hebben die de kost van investeren in OOJK ver zullen overstijgen.


Contact